Gwarancja

Towary zakupione w sklepie muzyczny.pl podlegają gwarancji:

  • 24-miesięcznej – w przypadku sprzedaży konsumenckiej, niezwiązanej z działalnością gospodarczą
  • 12-miesięcznej – w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami

licząc od daty sprzedaży urządzenia. Wyjątek stanowią towary używane lub pochodzące z ekspozycji, które oferowane są w dziale Wyprzedaż (B-Stock) – na te każdorazowo udzielamy 12-miesięcznej gwarancji. Towar taki jest zawsze jednoznacznie opisany jako używany, niesprawny, niepełnowartościowy, uszkodzony, wyprzedażowy, poekspozycyjny, B-Stock lub którekolwiek z powyższych.

Uprawnienie to nie wyłącza ani nie ogranicza warunków gwarancji udzielanych niezależnie przez producenta, importera, uprawnionego przedstawiciela producenta lub tego, który daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne lub udziela zapewnień o gwarancji produktu. Warunki gwarancyjne określa wówczas zewnętrzny gwarant.

Muzyczny.pl zobowiązuje się w stosownym czasie bezpłatnie usunąć wady towaru w drodze naprawy lub wymiany.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych lub celowych uszkodzeń, a także uszkodzeń spowodowanych niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna.

W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.]